I juni i år vedtok et enstemmig kommunestyre i Hamar at Rolf Jacobsen-senteret skal realiseres, under forutsetning av at Innlandet fylkeskommune også bidrar med økonomisk støtte. I forbindelse med valgkampen til høstens stortingsvalg ble det 3. september holdt pressekonferanse i Skappels gate 2 med stortingskandidat Anette Trettebergstuen, fylkesordfører for Innlandet, Even Aleksander Hagen, og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hamar, Thomas Langeland Jørgensen, hvor de alle lovet midler til Rolf Jacobsen-senteret.

En søknad til fylkeskommunen fra Anno museum om støtte til tre pilotprosjekter, hvorav det ene innebærer oppstart av et Rolf Jacobsen-senter, ble i første omgang avslått av Hovedutvalg for kultur pga. manglende budsjettmidler for inneværende år. Imidlertid ble prosjektene tatt inn i Arbeiderpartiet og Senterpartiets fylkesbudsjett for 2022–25, og 8. desember vedtok fylkestinget å støtte Annos pilotprosjekter med en treårig støtte på 1 060 000 kroner per år. For Rolf Jacobsen-senterets del betyr dette blant annet lønnsmidler til 12 månedsverk fordelt på 2022–24 og at Anno Domkirkeodden vil ha hovedansvaret for å utvikle senteret som i løpet av prosjektperioden skal over i en varig ordning. «– Vi mener Annos forfattersatsing med tre piloter der fokus er på Rolf Jacobsen, Hans Børli og Levi Henriksen er et godt prosjekt som vil styrke Innlandet som litteraturfylket, sier fylkesordføreren i en pressemelding fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.» (Hamar Arbeiderblad 16.12.2021)

Med fylkets bevilgning hadde Hamars kommunestyre muligheten til å følge opp vedtaket fra juni ved å legge inn nødvendige midler i Handlings- og økonomiplanen for 2022–25 da den skulle behandles politisk 15. desember. Dessverre ble kun de 2 millionene som var avsatt til bygningsmessig oppgradering av Skappels gate 2 i 2021, overført til 2022. Arbeiderpartiet og Rødt fremmet forslag om bevilgning i tråd med junivedtaket, mens By- og bygdelista kom med verbal støtte og løfter om snarlig oppfølging av saken i 2022.

Prosjektgruppa som arbeidet med saken fram til behandlingen i kommunestyret i juni 2021, er innkalt til nytt møte i slutten av januar. Målet er at kommunens administrasjon raskt kan legge fram en sak til politisk behandling som fører til at arbeidet med Rolf Jacobsen-senteret kan settes i gang. Det haster skal senteret stå klart i 2024, slik Hamars politikere har uttrykt et tydelig ønske om, for å markere at det da er 30 år siden Rolf Jacobsens bortgang.

Vi er nærmere enn noen gang målet om å få realisert et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2, noe venneforeningen har arbeidet for gjennom en årrekke. Men vi venter med å sprette sjampanjen til det foreligger vedtak som også inkluderer nødvendig økonomisk støtte til både etablering og drift. I 2022 er det 25 år siden venneforeningen ble stiftet, og den beste gaven vi kan få i jubileumsåret, er at arbeidet med Rolf Jacobsen-senteret endelig kan starte.