(Sist revidert 11. juni 2020)

1. Foreningens navn er Rolf Jacobsens Venner. Foreningen ble stiftet den 14. januar 1997.

2. Foreningens formål er å
a) styrke interessen for Rolf Jacobsens forfatterskap.
b) arbeide for å bevare eiendommen Skappels gate 2 i Hamar.
c) arbeide for å videreutvikle Skappels gate 2 som kultursenter.

3. Medlemmer av foreningen er de som betaler kontingent fastsatt av årsmøtet.

4. Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem. Leder velges direkte av årsmøtet, forøvrig konstituerer styret seg selv. Det skal velges to varamedlemmer til styret, valgkomité med to medlemmer, og revisor. Alle valg skjer for to år. Medlemmene i styret velges slik at henholdsvis to og tre går ut hvert annet år.

5. Ordinært årsmøte holdes som regel innen utgangen av mars. Innkalling sendes ut senest fire uker før møtet. Årsmøtet skal behandle årsberetning og regnskap for foregående periode, handlingsplan og budsjett for kommende periode, fastsette kontingent, behandle eventuelle innkomne saker, samt foreta valg i henhold til punkt 4.

6. Ekstraordinært årsmøte innkalles når det forlanges av styret eller minst 1/5 av medlemmene.

7. Endring av vedtektene eller oppløsning av foreningen kan bare skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte, med minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Dersom foreningen blir oppløst, skal foreningens midler anvendes til virksomhet som er i samsvar med foreningens formål, etter årsmøtets bestemmelse.