Årsmelding for Rolf Jacobsens Venner 2017–18

Styre m.m.

Siden årsmøtet 30. mars 2017 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:
Gunnar Brox Haugen, styreleder (gjenvalgt som styremedlem for to år, som styreleder for ett år)
Jan Erik Haug, styremedlem (ikke på valg i 2017)
Anne Lillevold Jacobsen, styremedlem (ikke på valg i 2017)
Hanne Lillebo, styremedlem (gjenvalgt for to år)
Tore Stenersen, styremedlem (gjenvalgt for to år)
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem (ikke på valg i 2017)
Maria Hjaltadottir, varamedlem (valgt for to år)

På første styremøte etter årsmøtet ble Hanne Lillebo valgt til nestleder, Tore Stenersen til sekretær og Jan Erik Haug til kasserer.

Valgkomité:
Karianne Hagen
Osvald Magnussen
Gunvor Sjølie

Revisor:
Bente Vestues

Styret har hatt åtte møter siden årsmøtet i 2017, medregnet to i 2018.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 163 betalende medlemmer ved utgangen av 2017. Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Oppfølging av vedtaket om et Rolf Jacobsen-senter
Vi har gjennom året prøvd å holde saken varm gjennom samtaler med kultursjef og ordfører slik at saken ikke blir glemt, men det er lite som skjer. På styremøtet i oktober hadde vi besøk av Kjetil Wold Henriksen, leder for Teknisk drift og utbygging i Hamar kommune. Han bekreftet at planene for RJ-senteret ligger på is inntil valg av jernbanetrasé er avklart. Det kan ta tid, kanskje så mye som to år.

Skappels gate 2
Per mars 2018 er de tre leilighetene i huset fremdeles bebodd av leietakere med korttidskontrakter. Denne situasjonen er lite forenlig med å ivareta Rolf Jacobsens leilighet med boksamling o.a. og det bevaringsverdige huset, bl.a. er brannalarmen ofte slått av. Det har også vært et problem med forsøpling av eiendommen.
Venneforeningen har en avtale med kommunen ved kultursjefen som regulerer RJVs ansvar for leiligheten og boksamlingen, og som innebærer at RJV får refundert utgifter til strøm, forsikring og alarm. Dette gjør foreningens økonomi mer forutsigbar.

Besøk i Skappels gate 2
Også i 2017 har vi hatt enkelte besøk av grupper i Skappels gate 2 som har fått omvisning, hørt foredrag eller deltatt i samtaler om RJs forfatterskap. De siste årene har vi generelt vært tilbakeholdne med å invitere folk til huset, jf. dagens situasjon med utleieleiligheter. Under Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene i mars 2018 inviterte RJV til «Åpent hus» i tillegg til at et av festivalens arrangementer ble lagt til leiligheten i Skappels gate 2.

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2018
Festivalen er siden 2014 en egen organisasjon, og styret i RJV er valgkomité for festivalstyret. Som de foregående årene var hovedbasen for festivalen Hamar Teater. Mads Eslund var programansvarlig, mens Silje Harr Svare hadde ansvaret for seminaret. Hanne Lillebo er daglig leder. Årets Rolf Jacobsen-forelesning ble holdt av Cecilie Løveid, og hun steppet inn med langlesning fredag kveld da årets festivalpoet, Göran Sonnevi, måtte melde forfall.
Selve festivalen startet 8. mars, men 7. mars ble det arrangert poesipub med litteraturquiz på Heia Hamar med Ted Granlund som quiz-master. Sju quizlag deltok, og lærerne ved Stange videregående skole gikk av med seieren. Det var også diktlesning ved Nora Aschim og Frank Eriksen. En vellykket opptakt til festivalen.
Andre programposter relatert til Rolf Jacobsen var byvandring på søndag, «I Rolf Jacobsens Hamar-spor». Per-Øivind Sandberg fortalte om steder i byen som har spesiell tilknytning til RJ, og Tore Stenersen leste dikt av RJ. Avslutningskonserten i Hamar Teater søndag kveld var viet 100-årsjubilantene Vidar Sandbeck og Hans Børli. Tom S. Lund sang og fortalte om Sandbeck, og Vidar Sandem og Øivind Roos framførte et Børli-program. Tore Stenersen var konferansier og fortalte om forholdet mellom RJ og de to jubilantene. Det ble en vellykket forestilling i en nesten fullsatt teatersal.

RJ7 – et poesiverksted
Vi har trykt et nytt opplag av heftet Diktene mine som deles ut til elevene som deltar på RJ7 – et poesiverksted i regi av Turnéorganisasjonen/Den kulturelle skolesekken. Poesiverkstedet er utviklet av Endre Ruset og Arne Hugo Stølan i samarbeid med Turnéorganisasjonen og Rolf Jacobsens Venner. Prosjektet RJ7 er støttet av Hedmark fylkeskommune og Litteraturbruket. Poesiverkstedet ledes av de to poetene, Ruset og Stølan. I år var turen kommet til elever på 7. trinn i Hamar, neste år fortsetter turneen i Stange. Etter hvert skal tilbudet gis skolene i samtlige hedmarkskommuner og forhåpentligvis også alle barneskolene i Innlandet. Et utvalg av elevdiktene ble stilt ut i Hamar bibliotek under Nordisk poesifestival 2018. RJV sendte i februar 2018 et brev til rådmann, kultursjef, ordfører og formannskap i Hamar kommune der vi informerte om prosjektet og samtidig la ved et eksemplar av elevheftet.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2017, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, som pdf-filer, tilgjengelig for alle. Firmaet Tweed står for den grafiske designen. Bladet ble tidligere trykt hos Allkopi, f.o.m. 2/2017 trykkes bladet hos Printex.

Nettsider og Facebook
Etter at RJVs nettsider ble lagt om til WordPress, har vi kunnet legge ut stoff på sidene på egen hånd. Rolf Jacobsens Venner har siden høsten 2014 vært på Facebook, og det er nå over 1000 som følger siden. Fra og med januar 2016 har vi lagt ut et RJ-dikt på Facebook hver måned. I 2017 har det vært lagt ut et dikt fra hver av RJs diktsamlinger i kronologisk rekkefølge, slik at alle samlingene ble representert i løpet av året.

Bakgårdsfest hos Tante Gerda med Nils A. Røhne 19. august
Bakgårdsfesten hos Tante Gerda er blitt en tradisjon. I Tante Gerdas bakgård kåserte Stange-ordfører Nils A. Røhne om sitt forhold til RJ, og til poesi generelt – fra Sven Ingvars til Hans Børli og Rolf Jacobsen. Hans kåseri er trykt i Signaler 2/2017. Rundt 80 personer møtte, og Olaf Røsset bidro til god stemning med gitar og allsang.

Jacobsen hos Tante Gerda
I kaféen Tante Gerda blir det med ujevne mellomrom hengt opp et nytt diktbilde, der elever fra medie- og kommunikasjonslinja ved Hamar katedralskole har valgt et dikt fra Rolf Jacobsens forfatterskap som de så har illustrert med foto. Målet er at bildet skal tilføre teksten noe, ikke bare gjenfortelle det. Dette prosjektet er et samarbeid mellom RJV, fotograf Arnfinn Johnsen, som til daglig er lærer ved medie- og kommunikasjonslinja ved Hamar katedralskole, og kaféen Tante Gerda ved Svein Ørsnes og Kirsti Hougen. Prosjektet startet opp i 2013 og pågår fremdeles.

Jacobsen på Fløterholmen
Også i 2017 hadde styret på forsommeren en dugnad på Fløterholmen ved Stangebrua for å rydde i krattet og ugraset som hadde vokst rundt kunstprosjektet som ble etablert der som Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). Ulike sitater av Rolf Jacobsen er hugget inn i grunnmursteinene til huset som tidligere lå på Fløterholmen, av den svenske kunstneren Jan Håfström.

Hamar, mars 2018
Styret i RJV