Årsmelding for Rolf Jacobsens Venner 2015–16

Styre m.m.

Siden årsmøtet 26. mars 2015 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:
Gunnar Brox Haugen, styreleder (gjenvalgt som styremedlem og styreleder)
Jan Erik Haug, kasserer (ikke på valg)
Hanne Lillebo, styremedlem (gjenvalgt)
Gunvor Sjølie, styremedlem (gjenvalgt)
Anne Lillevold Jacobsen, styremedlem (ikke på valg)
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem (ikke på valg)
Tore Stenersen, varamedlem (nytt medlem av styret)

På første styremøte etter årsmøtet ble Hanne Lillebo valgt til nestleder og Gunvor Sjølie til sekretær.

Valgkomité:
Hanne Sine Andresen
Steinar Laberg
Olav Skipnes

Revisor:
Bente Vestues

Styret har hatt ni styremøter siden forrige årsmøte, medregnet ett i 2016.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 162 betalende medlemmer ved utgangen av 2015. Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Arbeid med et Rolf Jacobsen-senter
Hamar kommunestyre vedtok i desember 2013 å bevilge kr 50 000 til «Prosjekt Rolf Jacobsen / Skappels gate 2». Kommunen ved kultursjefen nedsatte ei prosjektgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et skisseprosjekt som skulle danne grunnlag for beslutning om å gå videre med prosjektering og etablering av et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2. I november 2014 forelå rapporten Rolf Jacobsen-senteret i Skappels gate 2. Et skisseprosjekt, og i desember s.å. bevilget kommunen kr 150 000 til et forprosjekt for bl.a. å få utredet bygningens tilstand, organisasjonsmodell, økonomi og senterets innhold. Hedmark fylkeskommune har også bidratt med kr 100 000. Forprosjektet skal være ferdigstilt i juni 2016 og behandles politisk høsten 2016.
Forprosjektets prosjektgruppe ble nedsatt i januar 2015 og er sammensatt som følger:
Berit Andersen, rådgiver kultur, Hamar kommune
Berit Borgen, biblioteksjef, Hamar bibliotek, senere avløst av konst. biblioteksjef Rita Skimmeland
Gunnar Brox Haugen, styreleder Rolf Jacobsens Venner
Magne Rugsveen, avdelingsdirektør, Anno museum Domkirkeodden
Amund Steinbakken, rådgiver ved fylkesbiblioteket, Hedmark fylkeskommune
Eva-Marie Syversen, førsteamanuensis i nordisk litteratur, Høgskolen i Hedmark
Hanne Lillebo er engasjert av kommunen som prosjektleder.

Skappels gate 2
Dagens situasjon med utleieleiligheter i Skappels gate 2 er lite forenlig med å ivareta Rolf Jacobsens leilighet med boksamling o.a. og det bevaringsverdige huset, bl.a. er brannalarmen ofte slått av. Per mars 2016 er de tre leilighetene i huset bebodd av leietakere med korttidskontrakter.
 Venneforeningen har en avtale med kommunen ved kultursjefen som regulerer RJVs ansvar for leiligheten og boksamlingen og som innebærer at RJV får refundert utgifter til strøm, forsikring og alarm. Dette gjør foreningens økonomi mer forutsigbar, men det dreier seg fortsatt om beskjedne beløp.

Besøk i Skappels gate 2
Også i 2015 har vi hatt besøk av grupper i Skappels gate 2 som har fått omvisning, hørt foredrag eller deltatt i samtaler om RJs forfatterskap. De siste årene har vi generelt vært tilbakeholdne med å invitere folk til huset, jf. dagens situasjon med utleieleiligheter. I juni hadde vi besøk av en gruppe bibliotekarer fra Oppegård bibliotek, og i august hadde Ole Karlsen, professor ved Høgskolen i Hedmark, med seg en gruppe studenter som hadde valgt Rolf Jacobsen som fordypningsemne. Hans Kristian Rustad, førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, la i september en av seminardagene til Skappels gate 2 da høgskolen var vertskap for et forskningsseminar om natur, klima og økokritikk i nordisk poesi med deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Færøyene.

Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2016
Festivalen i mars 2016 ble den åttende i rekken av Rolf Jacobsen-dagene. Mads Eslund var programansvarlig, og Hanne Lillebo daglig leder. Venneforeningen ved styremedlemmer og andre frivillige deltok aktivt under avviklingen av festivalen. Festivalen er siden 2014 en egen organisasjon, og styret i RJV er valgkomité for festivalstyret.

Teaterforestillingen Kjente jeg deg?
Forestillingen med Wenche Medbøe, Toralv Maurstad og Amund Maarud ble spilt fem ganger på Klubbscene Rolf Jacobsen i Hamar kulturhus i november 2014, for fulle hus og til meget gode anmeldelser, bl.a. i VG og Klassekampen. I oktober 2015 ble det spilt to utsolgte forestillinger på Nationaltheatrets amfiscene, og i påsken 2016 ble Kjente jeg deg? spilt i Folldal og på Tolga. Wenche Medbøe og kollegene arbeider for å få til flere oppsetninger, bl.a. skal forestillingen vurderes av Riksteatret.

RJ7 og samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark
RJ7 – et poesiverksted har sitt opphav i et undervisningsopplegg som Steinar Laberg utformet for RJV og Den kulturelle skolesekken Hamar om Rolf Jacobsen for 7. trinn. Nå er det videreutviklet av RJV i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark og poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan. Tilbudet gis til elever på 7. trinn i hele fylket gjennom Den kulturelle skolesekken. Poesiverkstedet ledes av en av de to poetene. Den første skoleturneen gikk til Sør-Hedmark og kommunene Grue, Åsnes og Våler i februar 2015. I februar 2016 er det Nord-Hedmark og kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset som har hatt besøk av de to poetene, neste skoleår står Ringsaker for tur. Til prosjektet er det laget et elevhefte, RJ7 – et poesiverksted. Diktene mine. Det er også utarbeidet et metodehefte for lærere, Skriv poesi – med Rolf Jacobsen som inspirasjon.
 Et av målene med verkstedet er at elevene skal lære noe om hvordan uttrykke seg ved å skrive poesi. Skriveøvelsene tar utgangspunkt i fem utvalgte dikt av RJ. En viktig del av prosessen er å synliggjøre den enkelte elevs tekster, både på skolen og i forbindelse med Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. Hver elev som deltar på poesiverkstedet, bidrar med en tekst til utstillingen under festivalen, årets elevdiktutstilling ble vist i Hamar bibliotek og inngangspartiet til Hamar Teater.
 Prosjektet RJ7 er støttet av Hedmark fylkeskommune og Litteraturbruket.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2015, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, som pdf-filer, tilgjengelig for alle. Vår faste grafiske designer er fremdeles Ann Avranden, gjennom firmaet Tweed.

Nettsider og Facebook
Etter at RJVs nettsider ble lagt om til WordPress, har vi kunnet legge ut stoff på sidene på egen hånd. Rolf Jacobsens Venner har siden høsten 2014 vært på Facebook, og det er nå over 600 som følger siden. Fra og med januar 2016 har vi lagt ut et RJ-dikt på Facebook hver måned.

Bakgårdsfest hos Tante Gerda med biskop Solveig Fiske og Kjell Søby 22. august
Bakgårdsfesten hos Tante Gerda er blitt en tradisjon etter at uteområdet i Skappels gate 2 de siste årene har vært lite egnet til hagefest. I Tante Gerdas bakgård kåserte Solveig Fiske om sitt «forhold til poesi generelt og Rolf Jacobsen spesielt». Kjell Søby spilte trekkspill og bidro til god stemning med allsang. Rundt 60 personer deltok på bakgårdsfesten.

Jacobsen hos Tante Gerda
I 2013 ble det første diktbildet hengt opp i kafeen Tante Gerda som et resultat av samarbeidet mellom RJV, fotograf Arnfinn Johnsen, som til daglig er lærer ved medie- og kommunikasjonslinja ved Hamar katedralskole, og Tante Gerda ved Svein Ørsnes og Kirsti Hougen. Johnsen lot elevene sine velge et dikt fra Jacobsens forfatterskap, deretter fikk de i oppgave å skape en montasje av dikt og bilde(r). Etter en tid skulle diktbildet skiftes ut med et nytt elevarbeid. Prosjektet har ligget nede en stund, men er gjenopptatt dette skoleåret.

Jacobsen på Fløterholmen
Vi hadde på vårparten en dugnad på Fløterholmen ved Stangebrua for å rydde i krattet og ugraset som hadde vokst rundt kunstprosjektet som ble etablert der som Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). Ulike sitater av Rolf Jacobsen er hugget inn i grunnmursteinene til huset som tidligere lå på Fløterholmen, av den svenske kunstneren Jan Håfström.

Rolf Jacobsen i Hans Normann Dahls strek
Samlingen i Skappels gate 2 har fått to nye tilskudd: Hans Normann Dahl har generøst gitt venneforeningen to tegninger av Rolf Jacobsen. Tegningene er fra 1975 og er ikke publisert tidligere. Både Dahl og Jacobsen var til stede på årsmøtet i Den norske Forfatterforening i 1975 som ble avholdt på Olrud Hotell utenfor Hamar 8.–9. februar, og her laget Dahl flere tegninger av Jacobsen. Et par av dem ble trykt kort tid etter i tidsskriftet Vinduets første nummer med Knut Faldbakken som redaktør, nr. 1, 1975. Dette nummeret inneholdt et intervju Faldbakken hadde gjort med Jacobsen, «Stifinneren. Et portrett av Rolf Jacobsen», og en av Dahls tegninger prydet forsiden. Venneforeningen setter stor pris på disse gavene fra tegneren.