Styre m.m.

Siden årsmøtet 15. juni 2021 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:

Eva Arnseth, styreleder, ikke på valg
Hanne Lillebo, gjenvalgt for 2 år
Jan Erik Haug, ikke på valg
Tore Stenersen, gjenvalgt for 2 år
Anne Lillevold Jacobsen, ikke på valg
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem, ikke på valg (RJV-styrets representant i festivalstyret)
Gunnar Brox Haugen, varamedlem, valgt for 2 år

På første styremøtet etter årsmøtet ble Hanne Lillebo gjenvalgt til nestleder, Tore Stenersen til sekretær og Jan Erik Haug til kasserer.

Valgkomité:
Gunvor Sjølie
Helene Bergan Mouawad

Revisor:
Marit Andersen

RJV har etter årsmøtet hatt tre styremøter i 2021 og tre i 2022.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 168 betalende medlemmer ved utgangen av 2021.
Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Også dette året har vært sterkt preget av koronapandemien, men det har likevel vært spennende saker å arbeide med.

Oppfølging av vedtaket om et Rolf Jacobsen-senter
20. juni 2021 vedtok et enstemmig kommunestyre i Hamar at Rolf Jacobsen-senteret skal realiseres slik det er beskrevet i forprosjektrapporten fra 2016. Vedtaket betinget økonomisk støtte fra fylkeskommunen. I forbindelse med valgkampen til fjorårets stortingsvalg ble det 3. september holdt pressekonferanse i Skappels gate 2 med stortingskandidat Anette Trettebergstuen, fylkesordfører for Innlandet, Even Aleksander Hagen, og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hamar, Thomas Langeland Jørgensen, hvor de alle lovet midler til Rolf Jacobsen-senteret.
En søknad til fylkeskommunen fra Anno museum om støtte til tre pilotprosjekter, hvorav det ene innebærer oppstart av et Rolf Jacobsen-senter, ble i første omgang avslått pga. manglende budsjettmidler for 2021. Imidlertid ble prosjektene senere tatt inn i fylkesbudsjettet for 2022–25, og 8. desember vedtok fylkestinget å støtte Annos søknad med 1 060 000 kroner per år over tre år. For Rolf Jacobsen-senterets del betyr dette blant annet lønnsmidler til 12 månedsverk fordelt på 2022–24 og at Anno Domkirkeodden vil ha hovedansvaret for å drifte og utvikle senteret som i løpet av prosjektperioden skal over i en varig ordning. Hamar kommune skal fremdeles eie og drifte eiendommen og også ha ansvaret for istandsetting av huset.
Hamars kommunestyre fulgte ikke opp vedtaket fra juni da Handlings- og økonomiplanen for 2022–25 ble behandlet 15. desember, men lovet å komme tilbake til saken en gang på nyåret 2022. Ordføreren ønsket å få bekreftet om fylkeskommunens bidrag til Anno oppfyller betingelsen i vedtaket fra juni 2021. Saken legges fram for formannskapet i løpet av våren. Politikerne holder fast ved at senteret skal stå ferdig til 2024 for å markere at det da er 30 år siden Rolf Jacobsens bortgang.
Kulturminister Anette Trettebergstuen var invitert til å åpne Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 10. mars. I åpningstalen gjentok hun løftet om støtte til Rolf Jacobsen-senteret, og presiserte at det måtte søkes på ordinært vis.
Prosjektgruppa som arbeidet med saken fram til behandlingen i kommunestyret i juni 2021, har hatt ett møte i 2022.

Besøk i Skappels gate 2
Antall besøkende i Skappels gate 2 i kalenderåret 2021 (inkl. RJVs og festivalens styremøter, befaringer og dugnader): 153

Byvandringer
14. juni og 2. august på oppdrag fra turoperatøren LittRarTur. To vellykkede vandringer med et interessert publikum. Hanne og Tore hadde den første, Hanne og Jonas Kippersund den andre.

8. mars 2022 – markering av Rolf Jacobsens fødselsdag
Vi markerte Rolf Jacobsens fødselsdag med et arrangement ved statuen kl. 13.00. Eva Arnseth ønsket velkommen og ledet programmet, teatersjef for Teater Innlandet, Thorleif Linhave Bamle, holdt tale og Tore Stenersen leste dikt av RJ. Det var ca. 35 tilhørere i fint vårvær.

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene
Venneforeningen samarbeider med festivalen om arrangementer og stiller med frivillige, og i år kunne vi igjen invitere til åpent hus i Skappels gate 2 lørdag 12. mars. Det var godt besøk, ca. 40, og Hamar Arbeiderblad lagde en fin reportasje om dette. På søndagen kåserte Endre Ruset om det store i det lille i Rolf Jacobsens dikt med tittelen «En hvit morgen i juni klokken fire». Det var 44 til stede i ei fullsatt stue.
I henhold til festivalens vedtekter utgjøres valgkomiteen av RJVs styre.

RJ7 – et poesiverksted
RJ7 – et poesiverksted har turnert i Hedmark siden 2015. Poesiverkstedet er utviklet av poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan i samarbeid med Turnéorganisasjonen og Rolf Jacobsens Venner. I februar 2022 fortsatte turneen til Åmot, Trysil, Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal i regi av DKS Innlandet. Poetene Endre Ruset og Ted M. Granlund ledet poesiverkstedene på skolene.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2021, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, tilgjengelig for alle. Ann Avranden står for den grafiske designen, bladet trykkes hos Printex.

Nettsider og Facebook
Venneforeningens nettsider oppdateres jevnlig med nyhetssaker og annet stoff, bl.a. «Mitt Rolf Jacobsen-dikt». Per mars 2022 har venneforeningens Facebook-side nærmere 1500 følgere.

Bakgårdsfest hos Tante Gerda
Bakgårdsfesten hos Tante Gerda er blitt en tradisjon i mangel av mulighetene for hagefest i Skappels gate 2. Lørdag 28. august var det Wenche-Britt Hagabakken som var hovedgjest. Dette ble svært vellykket, nydelig vær, ca. 70 gjester. Olaf Røsset og Svein Erik Haug bidro med flott sang og musikk og fikk i gang allsangen.

Jacobsen på Fløterholmen
På grunn av pandemien ble det ikke noe av den årlige vårdugnaden på Fløterholmen ved Stangebrua for å rydde rundt kunstverket som ble laget der som del av Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). I regi av den svenske kunstneren Jan Håfström ble ulike sitater fra Rolf Jacobsens Nattåpent hugget inn i grunnmursteinene til den tidligere fløterkoia som lå på Fløterholmen. RJV satte opp et skilt i 2007 med informasjon om kunstverket.
Statsforvalteren har reagert positivt på vårt innspill i høringen om besøksstrategi for Åkersvika naturreservat. Det vil bli satt opp et skilt med informasjon om Fløterholmen og også Håfströms kunstverk.

Høringer
Venneforeningen har gitt innspill i flere høringer dette året:
• Sentrumsplanen for Hamar kommune
• Innlandet fylkeskommunes kulturstrategi
• Statsforvalterens høring om besøksstrategi for Åkersvika naturreservat

Hamar, mars 2022
Styret i RJV