Styre m.m.

Siden årsmøtet 11. juni 2020 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:

Eva Arnseth, styreleder, ny
Hanne Lillebo, ikke på valg
Jan Erik Haug, gjenvalgt for 2 år
Tore Stenersen, ikke på valg
Anne Lillevold Jacobsen, gjenvalgt for 2 år
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem, gjenvalgt for 2 år
Harald Berg stilte sin plass som varamedlem til disposisjon. Gunnar Brox Haugen ble valgt for 1 år.

På første styremøtet etter årsmøtet ble Hanne Lillebo valgt til nestleder, Tore Stenersen til sekretær og Jan Erik Haug til kasserer.

Valgkomité:
Gunvor Sjølie
Karianne Hagen

Revisor:
Marit Andersen

RJV har etter årsmøtet hatt tre styremøter i 2020 og fire i 2021.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 152 betalende medlemmer ved utgangen av 2020.
Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Dette året har vært sterkt preget av koronapandemien.

Oppfølging av vedtaket om et Rolf Jacobsen-senter
Saken om etablering av et Rolf Jacobsen-senter var oppe til ny behandling i formannskapet 3. juni 2020. Vedtaket ble en bekreftelse av vedtaket fra 2016. Administrasjonen ble bedt om å «ta initiativ til dialog med Innlandet fylkeskommune, Anno museum, Rolf Jacobsens Venner og andre aktuelle aktører». Gjennom høsten 2020 og våren 2021 har det vært jobbet for å finne fram til en måte å drifte senteret på. Anno museum har søkt fylkeskommunen om midler til et pilotprosjekt for å kunne starte opp med drift av et RJ-senter, samtidig legges det fram en sak for politikerne i Hamar kommune om bl.a. istandsetting av Skappels gate 2. Kommunen bevilget i 2020 en million koronakroner til istandsetting av Skappels gate 2 og fulgte opp med ytterligere to millioner for 2021. Dette vil bli foreslått fulgt opp for økonomiperioden 2021–24. Den ene millionen som ble bevilget for 2020, gikk til utskifting av samtlige vinduer i huset. Det har vært gjennomført flere møter med aktuelle personer om sentersaken.

Gjenstandsregistrering i Skappels gate 2
Venneforeningen ble tildelt prosjektstøtte fra Kulturrådet, Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune til gjenstandsregistrering i leiligheten i Skappels gate 2. Prosjektet, som startet opp høsten 2019, har vært ledet av Hanne Lillebo, mens Anno museum Domkirkeodden har bistått med museumsfaglig kompetanse og fototjenester. Prosjektet innebar også formidling av samlingene, bl.a. ble «Månedens gjenstand» presentert på Facebook gjennom hele 2020. Styret har fulgt framdriften av dette arbeidet som ble avsluttet i mai 2021.

Besøk i Skappels gate 2
På grunn av koronasituasjonen har det vært få besøk av eksterne i Skappels gate 2 etter at Norge stengte ned 12. mars, men vi hadde bl.a. besøk av fylkesbiblioteket i Innlandet i oktober.
Antall besøkende i Skappels gate 2 i kalenderåret 2020 (inkl. RJVs og festivalens styremøter, befaringer og dugnader): 219

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene
Venneforeningen har pleid å invitere til Åpent hus, samarbeide med festivalen om arrangementer og stille med frivillige, men pga. pandemien ble årets festival avlyst.

RJ7 – et poesiverksted
Poesiverkstedet er utviklet av poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan i samarbeid med Turnéorganisasjonen og Rolf Jacobsens Venner. Tilbudet gis til elever på 7. trinn i Hedmark gjennom Den kulturelle skolesekken. Verkstedene ledes av én poet, og i 2021 var det Endre Ruset og Ted Granlund som besøkte skolene. I år var turen kommet til Elverum, og verkstedet ble gjennomført der det var mulig å gjennomføre i tråd med gjeldende smittevernregler. Neste år fortsetter turneen til Åmot, Trysil, Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal i regi av DKS Innlandet. Produksjonen RJ7 er støttet av Hedmark fylkeskommune og Litteraturbruket, og har vært på veien siden 2015.

Studentprosjekter
Venneforeningen ble kontaktet av en brasiliansk student ved Universidade Federal de Minas Gerais som skriver masteroppgave om Rolf Jacobsen, og vi har sendt ham et par bøker, blant annet Jacobsens Samlede dikt. To av styremedlemmene har i løpet studieåret 1920/21 fulgt opp ei gruppe på fire studenter fra AR/VR-linja ved Høgskolen i Innlandet. Studentene har besøkt Skappels gate 2 og som prosjektoppgave har de arbeidet med å utvikle en AR-app som presenterer Rolf Jacobsen. Appen er tenkt brukt av besøkende i leiligheten.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2020, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, tilgjengelig for alle. Tweed (Ann Avranden) står for den grafiske designen, bladet trykkes hos Printex.

Nettsider og Facebook
Etter at RJVs nettsider ble lagt om til WordPress, har vi kunnet legge ut stoff på sidene på egen hånd. Rolf Jacobsens Venner har siden høsten 2014 vært på Facebook, og det er nå ca. 1400 som følger siden. Gjennom hele 2020 presenterte vi «Månedens gjenstand» fra samlingene i Skappels gate 2, formidlingen var en del av registreringsprosjektet. Disse innleggene fikk god respons.

Bakgårdsfest hos Tante Gerda
Bakgårdsfesten hos Tante Gerda er blitt en tradisjon i mangel av mulighetene for hagefest i Skappels gate 2. Lørdag 29. august var det Anders Kippersund som var hovedgjest. Han kåserte om sitt forhold til poesi generelt og Rolf Jacobsen spesielt. Godt forberedt og dyktig framført – en gyllen stund for oss tilhørere i ei tid preget av korona. 60 personer var til stede, og flere var det ikke plass til på grunn av smittevernreglene. Olaf Røsset og Svein Erik Haug bidro med flott sang og musikk og fikk i gang allsangen.

Jacobsen på Fløterholmen
På grunn av pandemien ble det ikke noe av den årlige vårdugnaden på Fløterholmen ved Stangebrua for å rydde rundt kunstprosjektet som ble etablert der som del av Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). Ulike sitater av Rolf Jacobsen er hugget inn i grunnmursteinene til huset som tidligere lå på Fløterholmen, i regi av den svenske kunstneren Jan Håfström. RJV satte opp et skilt i 2007 med informasjon om kunstverket.

Hamar, juni 2021
Styret i RJV