Styre m.m.

Siden årsmøtet 21. mars 2019 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:

Gunnar Brox Haugen, gjenvalgt for 2 år, gjenvalgt som styreleder for ett år
Hanne Lillebo, gjenvalgt for 2 år
Jan Erik Haug, ikke på valg i 2019
Tore Stenersen, gjenvalgt for 2 år
Anne Lillevold Jacobsen, ikke på valg i 2019
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem, ikke på valg i 2019
Harald Bergh, varamedlem, gjenvalgt for 2 år

Styreleder velges for ett år av årsmøtet, på første styremøte etter årsmøtet ble Hanne Lillebo valgt til nestleder, Tore Stenersen til sekretær og Jan Erik Haug til kasserer.

Valgkomité:
Gunvor Sjølie
Karianne Hagen

Revisor:
Bente Vestues

RJV har etter årsmøtet hatt seks styremøter i 2019 og to i 2020.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 151 betalende medlemmer ved utgangen av 2019.
Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Oppfølging av vedtaket om et Rolf Jacobsen-senter
Vi prøver stadig å holde saken varm, men det er lite som har skjedd siden et enstemmig formannskap i juni 2016 sa ja til å gå videre med planene om RJ-senteret. Saken er stilt i bero så lenge det ikke er vedtatt ny trasé for jernbanen gjennom Hamar, har vært omkvedet fra kommunen. Jernbanen er ikke lenger hovedproblemet, men at kommunens administrasjon ikke har tatt med RJ-senteret i økonomiplanen og budsjettene. I løpet av de fire årene som er gått siden formannskapsvedtaket i 2016, har det ikke vært formell kontakt og møter med aktuelle samarbeidsparter som Anno museum, høgskolen og venneforeningen. Vi purret på framdriften i saken da vi oppdaget at det heller ikke i 2020-budsjettet var satt av midler, og fikk da til svar at det skulle legges fram en ny sak til politisk behandling våren 2020. I kommunestyrets møte i februar 2020 framsatte representanten Svein Ørsnes fra Rødt en interpellasjon om Skappels gate 2 og den manglende framdriften. Han fikk til svar at dette er en sak kommunen ikke er veldig stolt av, og det ble vist til at administrasjonen arbeidet med en innstilling som snart skulle legges fram for politikerne. To av RJV-styrets medlemmer har hatt et møte med kulturkontorets saksbehandler etter dette. I formannskapets møte 3. juni 2020 ble det et nytt enstemmig vedtak om at det er viktig å realisere RJ-senteret, i hovedsak ble det en gjentakelse av vedtaket fra 2016.

Gjenstandsregistrering i Skappels gate 2
Venneforeningen er tildelt prosjektstøtte fra Kulturrådet, Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune til gjenstandsregistrering i leiligheten i Skappels gate 2. Prosjektet, som skal gjennomføres i løpet av 2020, ledes av Hanne Lillebo, mens Anno museum Domkirkeodden bistår med museumsfaglig kompetanse og fototjenester. Prosjektet innebærer også formidling av samlingene, bl.a. «Månedens gjenstand» på Facebook og foredraget «Rolf Jacobsens boksamling» under årets Nordisk poesifestival.

Besøk i Skappels gate 2
I likhet med de seneste årene har vi hatt få besøksarrangementer i Skappels gate 2 av hensyn til beboerne, men vi har hatt noen besøk av mindre grupper som har fått omvisning, hørt foredrag eller deltatt i samtaler om RJs forfatterskap. I forbindelse med poesifestivalen hadde vi besøk av en gruppe på 24 personer fra Oslo Kulturforening.
Antall besøkende i Skappels gate 2 i 2019 (inkl. RJVs og festivalens styremøter): 181

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2020
Festivalen er siden 2014 en egen organisasjon, og styret i RJV er valgkomité for festivalstyret. Som de foregående årene var hovedbasen for festivalen Hamar Teater. Hanne Lillebo er daglig leder, programrådet har bestått av Lina Undrum Mariussen og Hans Kristian Rustad. Ole Karlsen hadde ansvaret for seminaret om festivalpoet Henrik Nordbrandts diktning. Årets Rolf Jacobsen-forelesning ble holdt av Edvard Hoem, han snakket om forfatteren Kolbein Falkeid. Under festivalåpningen leste forfatterne Signe Gjessing (DK), Olivia Bergdahl (SE) og Kjersti Bjørkmo (NO) egne dikt, og Marius Westling på fiolin bidro med både klassiske stykker og folkemusikk.
Lørdag inviterte venneforeningen til «Åpent hus» i Rolf Jacobsens leilighet i Skappels gate 2. Samme ettermiddag holdt forfatter og forlegger Asger Schnack et minnerikt kåseri kalt «Rolf Jacobsen betragtet og beundret – en kommunikation og et portræt». Søndag ettermiddag var det et arrangement med Stein Arnold Hevrøy i leiligheten. Han er konservator ved Olav H. Hauge-senteret i Ulvik og snakket om Rolf Jacobsens boksamling.
Festivalen hadde i år ca. 1500 besøkende.
Rolf Jacobsens dikt har dessuten vært inspirasjonskilde for skoleelevene som har deltatt på skrivekurs i regi av festivalen og de som har deltatt på RJ7 i regi av Turnéorganisasjonen (se nedenfor).
RJV har også i år støttet festivalen med kr 10 000 og bidratt med frivillige. Til gjengjeld får RJV-medlemmer kjøpt billetter til festivalen med medlemsrabatt.

RJ7 – et poesiverksted
Poesiverkstedet er utviklet av poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan i samarbeid med Turnéorganisasjonen og Rolf Jacobsens Venner. Tilbudet gis til elever på 7. trinn i Hedmark gjennom Den kulturelle skolesekken. Poesiverkstedet ledes av én av de to poetene. I år var turen kommet til Løten, og ca. 80 elever deltok. Neste år fortsetter turneen til Elverum. Prosjektet RJ7 er støttet av Hedmark fylkeskommune og Litteraturbruket.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2019, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, som pdf-filer, tilgjengelig for alle. Firmaet Tweed står for den grafiske designen, bladet trykkes hos Printex.

Nettsider og Facebook
Etter at RJVs nettsider ble lagt om til WordPress, har vi kunnet legge ut stoff på sidene på egen hånd. Rolf Jacobsens Venner har siden høsten 2014 vært på Facebook, og det er nå ca. 1300 som følger siden. Fra og med januar 2016 har vi lagt ut et RJ-dikt på Facebook hver måned. Gjennom 2019 har Nora Aschim valgt månedens RJ-dikt og lagt ut sammen med et bilde, det har gitt god respons. I 2020 presenterer vi hver måned en gjenstand fra samlingene i Skappels gate 2, formidlingen er en del av registreringsprosjektet som pågår.

Byvandring i samarbeid med Hamar Historielag
Søndag 2. juni 2019 arrangerte Rolf Jacobsens Venner og Hamar Historielag en Rolf Jacobsen-vandring med start på Hamars kirkegård og avslutning utenfor St. Torfinns kirke. Per-Øivind Sandberg formidlet levende byhistorie, Knut Faldbakken snakket om sitt forhold til Rolf Jacobsen, Tore Stenersen leste dikt. I det fine været var det omkring 150 personer som i et par timer vandret gjennom Hamars gater.

Bakgårdsfest hos Tante Gerda
Bakgårdsfesten hos Tante Gerda er blitt en tradisjon i mangel av mulighetene for hagefest i Skappels gate 2. Lørdag 24. august var det Knut Storberget, fylkesmann i Innlandet, som snakket om sitt forhold til poesi generelt og Rolf Jacobsen spesielt. Ca. 70 personer var til stede og Storberget formidlet sitt forhold til Rolf Jacobsen og poesi på en engasjerende måte med litt politisk snert. Olaf Røsset og Svein Erik Haug bidro med flott sang og musikk og fikk i gang allsangen.

Arrangement i samarbeid med St. Torfinns menighet
Lørdag 30. november i menighetssalen i St. Torfinns kirke holdt tidligere pilegrimsprest Arne Bakken et interessant kåseri om Rolf Jacobsen og Hamardomen, der bruken av glass-/ vindusmetaforer sto sentralt. Tore Stenersen leste dikt, og ca. 30 tilhørere fikk en trivelig stund som ble avsluttet med kaffe og kaker besørget av vertskapet i St. Torfinns menighet.

Jacobsen hos Tante Gerda
I kafeen Tante Gerda har det med litt ujevne mellomrom vært hengt opp et nytt diktbilde. Elever ved medie- og kommunikasjonslinja ved Hamar katedralskole har valgt et dikt fra Rolf Jacobsens forfatterskap som de så har illustrert med foto. Prosjektet har vært et samarbeid mellom RJV, fotograf Arnfinn Johnsen, lærer ved Hamar katedralskole, og kafeen Tante Gerda ved Svein Ørsnes og Kirsti Hougen. Prosjektet startet opp i 2013, men endringer av fagplaner etc. gjør at prosjektet nå fases ut.

Jacobsen på Fløterholmen
Også i 2019 hadde styret på forsommeren en dugnad på Fløterholmen ved Stangebrua for å rydde i krattet og ugraset som hadde vokst i og rundt kunstprosjektet som ble etablert der som del av Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). Ulike sitater av Rolf Jacobsen er hugget inn i grunnmursteinene til huset som tidligere lå på Fløterholmen, av den svenske kunstneren Jan Håfström.

Hamar, juni 2020
Styret i RJV