Årsmelding for Rolf Jacobsens Venner 2016–17

Styre m.m.

Siden årsmøtet 31. mars 2016 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:
Gunnar Brox Haugen, styreleder (gjenvalgt for ett år)
Jan Erik Haug, kasserer (gjenvalgt for to år)
Hanne Lillebo, styremedlem (ikke på valg)
Gunvor Sjølie, styremedlem (ikke på valg)
Anne Lillevold Jacobsen, styremedlem (gjenvalgt for to år)
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem (gjenvalgt for to år)
Tore Stenersen, varamedlem (ikke på valg)

På første styremøte etter årsmøtet ble Hanne Lillebo valgt til nestleder og Gunvor Sjølie til sekretær.

Valgkomité:
Hanne Sine Andresen
Steinar Laberg
Olav Skipnes

Revisor:
Bente Vestues

Styret har hatt åtte styremøter siden forrige årsmøte, medregnet to i 2017.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 162 betalende medlemmer ved utgangen av 2016. Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Arbeid med og vedtak om et Rolf Jacobsen-senter
I desember 2014 bevilget Hamar kommune kr 150 000 til et forprosjekt med tanke på å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2. Forprosjektet skulle vurdere tilstanden til bygningen og utrede bl.a. organisasjonsmodell, økonomi og innhold. Forprosjektet ble også støttet med kr 100 000 fra Hedmark fylke. Hanne Lillebo ble ansatt av kommunen som prosjektleder. Gruppa la fram sin rapport i juni 2016 med følgende konklusjon:

«Skappels gate 2 rehabiliteres og bygges om for å gi plass til et Rolf Jacobsen-senter. Senteret etableres på bakgrunn av den foreliggende rapporten fra forprosjektet avsluttet i juni 2016. Rolf Jacobsen-senteret skal være et dokumentasjons- og formidlingssenter for Rolf Jacobsens liv og diktning – og et formidlingssenter for hedmarksforfatteres forfatterskap.»

Saken ble lagt fram for formannskapet i Hamar, med en negativ innstilling fra rådmannen som frarådet at kommunen gikk videre med prosjektet av økonomiske grunner. Representanter fra styret hadde møte med de ulike partigruppene i forkant av formannskapsmøtet, og andre personer (Jan Erik Vold, RJs amerikanske oversetter Roger Greenwald mfl.) engasjerte seg i saken og skrev innlegg i HA til støtte for forslaget fra prosjektgruppa. Det ble dermed en betydelig offentlig oppmerksomhet rundt saken.
I formannskapsmøtet 29. juni ble dette enstemmig vedtatt:

«Formannskapet mener det er viktig å realisere forslaget i den fremlagte utredningen om et Rolf Jacobsen-senter. Formannskapet ser også at kommunens økonomiske utfordringer gjør dette krevende.
Første steg i realiseringen av et slikt senter er istandsetting av Rolf Jacobsens bolig. Det må skje på en måte som gjør det mulig å realisere senterinnholdet slik dette er foreløpig beskrevet i utredningen.
Hamar formannskap mener at Hamar kommune til å begynne med skal avslutte leieforholdene med beboerne i Skappels gate 2. Leilighetene i Skappels gate 2 skal ikke lenger leies ut til privatpersoner. Dette er for å hensynta driften av et Rolf Jacobsen-senter.
Formannskapet ber om at planleggingen av et driftskonsept videreføres. Formannskapet har som mål at det økonomiske grunnlaget for driften sikres innen 2019.»

Oppfølging av vedtaket om et Rolf Jacobsen-senter
Vinteren 2016–17 har det vært kontakt mellom RJV og kommunen om oppfølging av vedtaket om et Rolf Jacobsen-senter. I september 2016 ble det gjennomført en befaring i Skappels gate 2 med rådmannen og representanter fra teknisk etat, og RJVs leder og nestleder har vært i møter med bl.a. kultursjefen. Det har også vært et møte med ordføreren om videre strategi overfor politikere lokalt, regionalt og nasjonalt. Det arbeides for å få til et møte med Hedmarks-benken på Stortinget. Prosjektet er til dels satt på vent inntil det blir fattet vedtak om valg av jernbanetrasé gjennom Hamar.

Skappels gate 2
Per mars 2017 er de tre leilighetene i huset fremdeles bebodd av leietakere med korttidskontrakter. Denne situasjonen er lite forenlig med å ivareta Rolf Jacobsens leilighet med boksamling o.a. og det bevaringsverdige huset, bl.a. er brannalarmen ofte slått av.
Venneforeningen har en avtale med kommunen ved kultursjefen som regulerer RJVs ansvar for leiligheten og boksamlingen og som innebærer at RJV får refundert utgifter til strøm, forsikring og alarm. Dette gjør foreningens økonomi mer forutsigbar, men det dreier seg fortsatt om beskjedne beløp.

Besøk i Skappels gate 2
Også i 2016 har vi hatt besøk av grupper i Skappels gate 2 som har fått omvisning, hørt foredrag eller deltatt i samtaler om RJs forfatterskap. De siste årene har vi generelt vært tilbakeholdne med å invitere folk til huset, jf. dagens situasjon med utleieleiligheter.

Høringsuttalelse i forbindelse med planlegging av jernbanens dobbeltspor gjennom Hamar
Plassering av jernbanens dobbeltspor gjennom Hamar vil kunne få betydning for Skappels gate 2. RJVs høringsuttalelse til «kommuneplan med konsekvensutredning Sørli–Brumunddal» ble sendt 15. september, der står det bl.a.:
«Skappels gate 2 ligger i utkanten av det arealet Jernbaneverket har markert som avgrensing av tiltak, og vi ønsker i den forbindelse å gjøre særlig oppmerksom på nettopp denne eiendommen og dens nærområde. […] Vi ber om at det tas hensyn til verneverdiene i Skappels gate 2 og eiendommens nærområder i det videre planarbeidet, og at Skappels gate 2 holdes utenfor anleggsområdet dersom valget faller på vestre trasé, slik at arbeidet med å etablere et Rolf Jacobsen-senter her kan fortsette uavhengig av arbeidet med ny jernbanetrasé.»

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2017
Festivalen er siden 2014 en egen organisasjon, og styret i RJV er valgkomité for festivalstyret. Som nye medlemmer av festivalstyret ble følgende foreslått og valgt: Cecilie W. Erichsen og Trond Haugen.
Dette året kunne festivalen feire sitt 10-årsjubileum. Festivalkontor var etablert i Strandgata 51 (tomt butikklokale utlånt av gårdeier Erik Jacobsen til festivalen). Mads Eslund var programansvarlig, mens Ole Karlsen hadde ansvaret for seminaret. Hanne Lillebo er daglig leder. Festivalen hadde rekordbesøk dette året med over 2200 tilhørere. Årets Rolf Jacobsen-forelesning ble holdt av Knut Ødegård, som også var en sentral person da festivalen ble arrangert første gang i 2007.
Selve festivalen startet 9. mars, men 8. mars ble det arrangert et fødselsdagsselskap på RJs 110 års fødselsdag, i Hamar Teaters store festsal. Venneforeningen og festivalen sto sammen som arrangør av dette arrangementet, og RJVs styreleder ønsket velkommen. RJs familie var spesielt invitert. Programmet besto av et kåseri av Jan Erik Vold, og deler av forestillingen Kjente jeg deg? med Wenche Medbøe og Amund Maarud, ordføreren holdt et innlegg om RJ og Hamar. Tore Stenersen var konferansier.
Nytt av året var «Rolf Jacobsen minutt for minutt». Alle RJs diktsamlinger ble lest høyt på festivalkontoret, som var åpent for alle. Arrangementet pågikk over 500 minutter og rundt 100 personer var innom i løpet av opplesningen.
Andre programposter som var spesielt knyttet til Rolf Jacobsen, var byvandring på søndag, til steder i byen som har spesiell tilknytning til RJ. Per-Øivind Sandberg fortalte og Tore Stenersen leste dikt av RJ underveis. Avslutningskonserten i domkirken på søndag kveld var med musikk av Geir Løvold og Kåre Nordstoga, og diktlesing av Lise Fjeldstad. Det ble en nærmest fullsatt domkirke.

Planlegging av et mulig nettverk for «forfatterfylket Hedmark»
I løpet av 2016–17 har det vært kontakt med representanter for Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim om et mulig samarbeid mellom RJV og IRHKF, og også andre venneforeninger for forfattere i Hedmark. Saken er tatt opp med kulturetaten i fylket, og det planlegges et møte over sommeren 2017 der bl.a. venneforeninger og institusjoner som har ansvaret for forfattersentre/-hjem, vil bli invitert.

RJ7 og samarbeid med Turnéorganisasjonen
RJ7 – et poesiverksted har sitt opphav i et undervisningsopplegg som Steinar Laberg utformet for RJV og Den kulturelle skolesekken Hamar om Rolf Jacobsen for 7. trinn. Opplegget er videreutviklet av RJV og Turnéorganisasjonen i samarbeid med poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan. Tilbudet gis til elever på 7. trinn i hele fylket gjennom Den kulturelle skolesekken. Poesiverkstedet ledes av en av de to poetene. Det har vært gjennomført skoleturneer i Sør-Hedmark i 2015, i Nord-Østerdal i 2016, og i 2017 har skolene i Ringsaker fått besøk. Til prosjektet er det laget et elevhefte, RJ7 – et poesiverksted. Diktene mine. Det er også utarbeidet et metodehefte for lærere, Skriv poesi – med Rolf Jacobsen som inspirasjon.
Et av målene med verkstedet er at elevene skal lære noe om hvordan uttrykke seg ved å skrive poesi. Skriveøvelsene tar utgangspunkt i fem utvalgte dikt av RJ. En viktig del av prosessen er å synliggjøre den enkelte elevs tekster, både på skolen og i forbindelse med Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene. Årets elevdiktutstilling ble vist på festivalkontoret i Strandgata 51, samt bibliotekene i Brumunddal og Moelv.
Prosjektet RJ7 er støttet av Hedmark fylkeskommune og Litteraturbruket.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2016, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, som pdf-filer, tilgjengelig for alle. Firmaet Tweed står for den grafiske designen, bladet trykkes hos Allkopi.

Nettsider og Facebook
Etter at RJVs nettsider ble lagt om til WordPress, har vi kunnet legge ut stoff på sidene på egen hånd. Rolf Jacobsens Venner har siden høsten 2014 vært på Facebook, og det er nå over 750 som følger siden. Fra og med januar 2016 har vi lagt ut et RJ-dikt på Facebook hver måned. I 2017 legges det ut et dikt fra hver av RJs diktsamlinger i kronologisk rekkefølge, slik at alle samlingene skal bli representert i løpet av året.

Bakgårdsfest hos Tante Gerda med Inge Eidsvåg 20. august
Bakgårdsfesten hos Tante Gerda er blitt en tradisjon. I Tante Gerdas bakgård kåserte Inge Eidsvåg om Diktere og lyset, der han snakket om Rolf Jacobsen og andre diktere. Hans kåseri er trykt i Signaler 2/2016. Rundt 100 personer hadde møtt opp for å høre Inge Eidsvåg. Olaf Røsset bidro til god stemning med gitar og allsang.

Jacobsen hos Tante Gerda
I kaféen Tante Gerda blir det med jevne mellomrom hengt opp et nytt diktbilde, der elever fra medie- og kommunikasjonslinja ved Hamar katedralskole har valgt et dikt fra Rolf Jacobsens forfatterskap som de så har illustrert med foto. Målet er at bildet skal tilføre teksten noe, ikke bare gjenfortelle det. Dette prosjektet er et samarbeid mellom RJV, fotograf Arnfinn Johnsen, som til daglig er lærer ved medie- og kommunikasjonslinja ved Hamar katedralskole, og kaféen Tante Gerda ved Svein Ørsnes og Kirsti Hougen. Prosjektet startet opp i 2013. Det lå nede en stund, men ble gjenopptatt i juni 2016, slik at det nå er skiftet bilder flere ganger siden juni i fjor.

Deltakelse på arrangementer i Hamar
RJV deltok i Internasjonal uke (uke 42). Medlemmer av styret leste RJ på engelsk i Røhnegården, arrangør var Tante Gerdas Scene.

Jacobsen på Fløterholmen
Også i 2016 hadde styret på forsommeren en dugnad på Fløterholmen ved Stangebrua for å rydde i krattet og ugraset som hadde vokst rundt kunstprosjektet som ble etablert der som Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). Ulike sitater av Rolf Jacobsen er hugget inn i grunnmursteinene til huset som tidligere lå på Fløterholmen, av den svenske kunstneren Jan Håfström.

Hamar, 28. mars 2017
Styret i RJV