Styre m.m.

Siden årsmøtet 28. mars 2023 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:

Eva Arnseth, styreleder, ikke på valg
Hanne Lillebo, gjenvalgt for 2 år
Jan Erik Haug, gjenvalgt for 2 år
Tore Stenersen, gjenvalgt for 2 år
Anne Lillevold Jacobsen, ikke på valg
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem, ikke på valg (RJV-styrets representant i festivalstyret)
Gunnar Brox Haugen, varamedlem, gjenvalgt for 2 år

På første styremøtet etter årsmøtet ble Hanne Lillebo gjenvalgt til nestleder, Tore Stenersen til sekretær og Jan Erik Haug til kasserer.

Valgkomité:
Gunvor Sjølie og Helene Bergan Mouawad, ikke på valg

Revisor:
Marit Andersen, ikke på valg

RJV har etter årsmøtet hatt fem styremøter i 2023 og to i 2024.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 153 betalende medlemmer ved utgangen av 2023.
Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Rolf Jacobsen-senteret
Arbeidet med etableringen av Rolf Jacobsen-senteret fortsetter. Byggeprosjektet for Skappels gate 2 var planlagt ferdigstilt og politisk behandlet i 2023, men ble utsatt til 2024 med den usikkerhet det medfører både med hensyn til økonomi og realisering. Styreleder og nestleder (som også arbeider med senterplanene som ansatt hos Anno museum) har hatt møter med ordførerkandidater og andre i forsøk på å få fortgang i saken og sikre at Rolf Jacobsen-senteret blir noe av.
Anno Domkirkeodden inngikk i mai 2023 en midlertidig avtale med Hamar kommune om roller og ansvar knyttet til Rolf Jacobsens forfatterarv og Skappels gate 2. I oktober signerte venneforeningen en midlertidig samarbeidsavtale med Anno Domkirkeodden.
Anno museum er i gang med pilotprosjektet Forfattere i Hedmark, finansiert av fylkeskommunen. Arbeidet med Rolf Jacobsen-senteret er en del av dette prosjektet. Venneforeningens styreleder er med i referansegruppa som representant for Rolf Jacobsen, sammen med sønnen Trond Tendø Jacobsen og Per Olav Sanner, biblioteksjef i Hamar. Det er avholdt to møter, ett for hele referansegruppa og ett for «Rolf Jacobsen-gruppa».

Besøk i Skappels gate 2
Antall besøkende i Skappels gate 2 i kalenderåret 2023 (inkl. RJVs og festivalens styremøter, arrangementer, dugnader, befaringer og annen møtevirksomhet): 243

«Bakgårdsfest» 26. august 2023
Den tradisjonelle bakgårdsfesten ble denne gangen arrangert på Domkirkeoddens utescene og kalt sommerfest: vellykket arrangement med ca. 75 tilhørere. Knut Faldbakken kåserte, og Sven Erik Haug og Olaf Røsset bidro med allsang.

Medlemsmøte 6. februar 2024
Vi inviterte til medlemsmøte for å høre Rolf Jacobsen i samtale med Hjörtur Pálsson i et opptak fra Islands radio fra 1984. Det handlet om Rolf Jacobsens poesi, og det ble opplesning av noen av Jacobsens dikt. Fire frammøtte i tillegg til to fra styret.

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene
Venneforeningen samarbeider med festivalen om arrangementer og stiller med frivillige. Lørdag 2. mars var venneforeningen vertskap for Åpent hus i Skappels gate 2. Ca. 30 besøkende var innom. Søndag 3. mars inviterte festivalen til en litterær samtale i Skappels gate 2 med den eritreiske poeten Haile Bizen, som også er gjendikter og har gjendiktet bl.a. Rolf Jacobsen til tigrinja. Ca. 20 personer var til stede.
I henhold til festivalens vedtekter utgjøres valgkomiteen av RJVs styre.

8. mars 2023 – markering av Rolf Jacobsens fødselsdag
Vi markerte Rolf Jacobsens fødselsdag med et arrangement ved statuen kl. 13.00. Eva Arnseth ønsket velkommen og ledet programmet, Hamars ordfører, Vigdis Stensby, holdt tale og Jonas Kippersund leste dikt av RJ. Det var ca. 40 tilhørere i kjølig og grått vårvær.

RJ7 – et poesiverksted
RJ7 – et poesiverksted har turnert siden 2015. Poesiverkstedet er utviklet av poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan i samarbeid med Turnéorganisasjonen og Rolf Jacobsens Venner. I oktober 2023 fortsatte turneen til kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Ringebu i regi av DKS Innlandet. Poetene Endre Ruset og Ted M. Granlund ledet poesiverkstedene på skolene.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2023, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, tilgjengelig for alle. Ann Avranden står for den grafiske designen, bladet trykkes hos Printex.

Nettsider og Facebook
Venneforeningens nettsider oppdateres jevnlig med nyhetssaker og annet stoff, bl.a. «Mitt Rolf Jacobsen-dikt». Per mars 2024 har venneforeningens Facebook-side ca. 1550 følgere.

Jacobsen på Fløterholmen
Vårdugnaden på Fløterholmen 23. mai gikk unna på ca. en time, og vi fant alle sju sitatene.
Hver vår har RJV-styret dugnad for å rydde rundt kunstprosjektet som ble etablert på Fløterholmen som del av Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). I regi av den svenske kunstneren Jan Håfström ble sitater fra Rolf Jacobsens Nattåpent hugget inn i grunnmursteinene til fløterkoia som tidligere sto på holmen. RJV satte opp et skilt i 2007 med informasjon om kunstverket. Etter innspill fra venneforeningen tok Statsforvalteren med informasjon om samarbeidet mellom Håfström og Jacobsen på et skilt som ble satt opp ved Fløterholmen, skiltet inngår i besøksstrategien for Åkersvika naturreservat.

Hamar, mars 2024
Styret i RJV