RJV-Skappelsgate2-forprosjekt

Prosjektrapporten Rolf Jacobsen-senteret i Skappels gate 2 (pdf-fil) kan lastes ned her >

På bakgrunn av forprosjektet som ble avsluttet i juni 2016, vedtok et enstemmig formannskap i Hamar kommune 29. juni 2016 at arbeidet med å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2 skal fortsette. Forprosjektet var finansiert av Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune.

I sammendraget i prosjektrapporten står blant annet:

«Rolf Jacobsen er en av våre viktigste forfattere, på linje med Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Sigrid Undset og Olav H. Hauge. Jacobsens dikt er gjendiktet til mer enn 30 språk. Dette internasjonalt anerkjente forfatterskapet bør dokumenteres og formidles i et Rolf Jacobsen-senter på Hamar. Her holdt han til over halvparten av livet. Her hadde han sine mest produktive år som forfatter. Fra 1961 og fram til han døde i 1994 bodde han i Skappels gate 2, og det okergule trehuset, rett ved siden av jernbanen og bare et steinkast unna Mjøsa, er uløselig knyttet til ham og diktningen hans. Et Rolf Jacobsen-senter her vil gi senteret en merverdi det ikke er mulig å skape noe annet sted; forfatterskapet kan formidles i det miljøet der diktene ble til. Rolf Jacobsen-senteret i Skappels gate 2 vil bli det eneste litterære museet i Norge som er viet en poet og også etablert med utgangspunkt i poetens hjem. Opprettelsen av senteret vil ha nasjonal og internasjonal interesse.
Skappels gate 2 representerer en viktig del av Hamars historie. Huset ble oppført i 1849 og er et av de eldste husene i Hamar sentrum. Eiendommen er båndlagt til bevaring. Å bruke Skappels gate 2 til et Rolf Jacobsen-senter vil styrke eiendommens identitet som kulturminne. Samtidig vil et Rolf Jacobsen-senter her styrke opplevelsen av Hamar som kulturby – med kulturhus og bibliotek nesten vegg i vegg og Kirsten Flagstad Museum få kvartaler unna.
Rolf Jacobsen-senteret vil også skape regionale ringvirkninger. Hedmark er et forfatterfylke med Rolf Jacobsen som en av de sentrale hedmarksforfatterne. I tillegg til å dokumentere og formidle Jacobsens forfatterskap skal senteret også formidle andre hedmarksforfattere og slik ytterligere befeste Hedmarks posisjon som forfatterfylke. Dette vil gi økt kunnskap om regionen og bygge opp om regionens identitet.»

Formannskapet i Hamar kommune vedtok følgende i juni 2016:

«Formannskapet mener det er viktig å realisere forslaget i den fremlagte utredningen om et Rolf Jacobsen-senter. Formannskapet ser også at kommunens økonomiske utfordringer gjør dette krevende.
Første steg i realiseringen av et slikt senter er istandsetting av Rolf Jacobsens bolig. Det må skje på en måte som gjør det mulig å realisere senterinnholdet slik dette er foreløpig beskrevet i utredningen.
Hamar formannskap mener at Hamar kommune til å begynne med skal avslutte leieforholdene med beboerne i Skappels gate 2. Leilighetene i Skappels gate 2 skal ikke lenger leies ut til privatpersoner. Dette er for å hensynta driften av et Rolf Jacobsen senter.
Formannskapet ber om at planleggingen av et driftskonsept videreføres. Formannskapet har som mål at det økonomiske grunnlaget for driften sikres innen 2019.»

Juni 2020: Et enstemmig formannskap gjentar vedtaket fra 2016

Etter at Hamars formannskap i juni 2016 vedtok at arbeidet med å realisere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2 kunne fortsette, har det skjedd svært lite. I juni 2020 la administrasjonen fram en ny sak for politikerne med to forslag til videre fremdrift vedrørende Skappels gate 2, begge forslagene ble avvist av et enstemmig formannskap. I stedet ble vedtaket fra 2016 gjentatt med en presisering av hvem som skal involveres i den videre prosessen:

«Formannskapet mener det er viktig å realisere forslaget i den fremlagte utredningen om et Rolf Jacobsen-senter. Formannskapet ser også at kommunens økonomiske utfordringer gjør dette krevende.
Første steg i realiseringen av et slikt senter er istandsetting av Rolf Jacobsens bolig. Det må skje på en måte som gjør det mulig å realisere senterinnholdet slik dette er foreløpig beskrevet i utredningen.
Hamar formannskap mener at Hamar kommune til å begynne med skal avslutte leieforholdene med beboerne i Skappels gate 2. Leilighetene i Skappels gate 2 skal ikke lenger leies ut til privatpersoner. Dette er for å hensynta driften av et Rolf Jacobsen senter.
Formannskapet ber om at planleggingen av et driftskonsept videreføres.
Formannskapet har som mål at det økonomiske grunnlaget for driften sikres innen 2022.
Hamar kommune må ta initiativ til dialog med Innlandet fylkeskommune, Anno museum, Rolf Jacobsens Venner og andre aktuelle aktører.»

Mai 2021: Et enstemmig formannskap vedtar at det etableres et Rolf Jacobsen-senter

Etter formannskapets vedtak i 2020 tok Anno museum Domkirkeodden initiativ til å følge opp vedtaket sammen med kommunen, fylket og venneforeningen. Høsten og vinteren 2020/21 har ei arbeidsgruppe under ledelse av kommunen kommet fram til et forslag om hvordan senteret kan etableres og driftes av Anno museum. Administrasjonen innstilte på at leilighetene i Skappels gate 2 fremdeles skulle brukes til boliger, men formannskapet valgte 26. mai å følge opp vedtakene fra 2016 og 2020 og ønsker at senterplanene realiseres. Følgende endringsforslag ble enstemmig vedtatt:

«1. Hamar kommune investerer 2 mill i bygningsmessig oppgradering av Skappels gate 2.
2. Det etableres et Rolf Jacobsen-senter i bygget i samarbeid med Anno museum, venneforeningen og Innlandet fylkeskommune og eventuelt andre relevante. Hamar kommune erkjenner at dette medfører kostnader på kommunens hånd, men forventer at fylkeskommunen bidrar økonomisk til etablering og drift i tråd med innarbeidet praksis i andre deler av fylket.
Tidligere utredning legges til grunn for en oppdatert plan for senteret inklusive finansieringsmodell utarbeidet av nevnte parter for senere behandling i kommunestyret.»

Juni 2021: Et enstemmig kommunestyre vedtar at det etableres et Rolf Jacobsen-senter

Etter behandlingen i formannskapet i mai ble saken lagt fram for politikerne i kommunestyret 23. juni. Følgende endringsforslag ble enstemmig vedtatt:

«Hamar kommune bidrar til etableringen og driften av Rolf Jacobsen-senteret med økonomiske midler slik at alternativ 2 i kommunedirektørens saksframlegg kan realiseres. Hamar kommune forutsetter at fylkeskommunen bidrar økonomisk til etablering og drift i tråd med innarbeidet praksis i andre deler av fylket. Kommunens andel av finansieringen innarbeides i HØP for 2022–2026. Det nye senteret skal være klart i 2024 til markeringen av at det da er 30 år siden Rolf Jacobsens bortgang.»

15. september 2021: Fylkeskommunens Hovedutvalg for kultur behandler en søknad fra Anno museum om støtte til et pilotprosjekt som bl.a. innebærer oppstart i Skappels gate 2.