14. januar 2022

Rolf Jacobsens Venner feirer 25 år

Gratulerer med dagen til alle tidligere og nåværende medlemmer av Rolf Jacobsens Venner!

14. januar er det nøyaktig 25 år siden stiftelsesmøtet i Rolf Jacobsens Venner fant sted i Hamar biblioteks lokaler.

Høsten 1994 hadde noen privatpersoner tatt initiativ til det som i første omgang ble et interimsstyre som skulle legge grunnlaget for opprettelsen av en venneforening. Tre år etter Rolf Jacobsens bortgang var venneforeningen blitt en realitet.

I vedtektenes første ledd heter det: «Foreningens formål er å styrke interessen for Rolf Jacobsens forfatterskap.» Venneforeningen har i løpet av årene som er gått siden stiftelsen, arrangert seminarer, byvandringer og ulike kulturprogram for å profilere Rolf Jacobsens diktning. For å markere Rolf Jacobsens 100-årsdag i mars 2007 arrangerte venneforeningen en nordisk poesifestival. Dette ble starten på det som i dag er Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene, en årlig poesifestival som finner sted på Hamar nær opptil Rolf Jacobsens bursdag 8. mars. I dag er festivalen skilt ut fra venneforeningen med eget styre og egne vedtekter, men venneforeningen er fremdeles en viktig støttespiller for festivalen.

Rolf Jacobsens Venner disponerer Jacobsens tidligere leilighet i Skappels gate 2. Her holdes styremøter og årsmøter, og her tar venneforeningen imot ulike grupper besøkende som ønsker å høre om Rolf Jacobsens liv og forfatterskap og oppleve omgivelsene hvor mange av diktene hans ble til. Helt siden stiftelsen har venneforeningen også arbeidet for at huset skal bevares og eiendommen brukes til kulturformål – et Rolf Jacobsen-senter. Kommer vi nærmere en realisering av senterplanene i jubileumsåret?

25-årsjubileet feires med et arrangement hos Gravdahl Bokhandel 28. april.

19. desember 2021

Oppstart av arbeidet med Rolf Jacobsen-senteret våren 2022?

I juni i år vedtok et enstemmig kommunestyre i Hamar at Rolf Jacobsen-senteret skal realiseres, under forutsetning av at Innlandet fylkeskommune også bidrar med økonomisk støtte. I forbindelse med valgkampen til høstens stortingsvalg ble det 3. september holdt pressekonferanse i Skappels gate 2 med stortingskandidat Anette Trettebergstuen, fylkesordfører for Innlandet, Even Aleksander Hagen, og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hamar, Thomas Langeland Jørgensen, hvor de alle lovet midler til Rolf Jacobsen-senteret.

En søknad til fylkeskommunen fra Anno museum om støtte til tre pilotprosjekter, hvorav det ene innebærer oppstart av et Rolf Jacobsen-senter, ble i første omgang avslått av Hovedutvalg for kultur pga. manglende budsjettmidler for inneværende år. Imidlertid ble prosjektene tatt inn i Arbeiderpartiet og Senterpartiets fylkesbudsjett for 2022–25, og 8. desember vedtok fylkestinget å støtte Annos pilotprosjekter med en treårig støtte på 1 060 000 kroner per år. For Rolf Jacobsen-senterets del betyr dette blant annet lønnsmidler til 12 månedsverk fordelt på 2022–24 og at Anno Domkirkeodden vil ha hovedansvaret for å utvikle senteret som i løpet av prosjektperioden skal over i en varig ordning. «– Vi mener Annos forfattersatsing med tre piloter der fokus er på Rolf Jacobsen, Hans Børli og Levi Henriksen er et godt prosjekt som vil styrke Innlandet som litteraturfylket, sier fylkesordføreren i en pressemelding fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.» (Hamar Arbeiderblad 16.12.2021)

Med fylkets bevilgning hadde Hamars kommunestyre muligheten til å følge opp vedtaket fra juni ved å legge inn nødvendige midler i Handlings- og økonomiplanen for 2022–25 da den skulle behandles politisk 15. desember. Dessverre ble kun de 2 millionene som var avsatt til bygningsmessig oppgradering av Skappels gate 2 i 2021, overført til 2022. Arbeiderpartiet og Rødt fremmet forslag om bevilgning i tråd med junivedtaket, mens By- og bygdelista kom med verbal støtte og løfter om snarlig oppfølging av saken i 2022.

Prosjektgruppa som arbeidet med saken fram til behandlingen i kommunestyret i juni 2021, er innkalt til nytt møte i slutten av januar. Målet er at kommunens administrasjon raskt kan legge fram en sak til politisk behandling som fører til at arbeidet med Rolf Jacobsen-senteret kan settes i gang. Det haster skal senteret stå klart i 2024, slik Hamars politikere har uttrykt et tydelig ønske om, for å markere at det da er 30 år siden Rolf Jacobsens bortgang.

Vi er nærmere enn noen gang målet om å få realisert et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2, noe venneforeningen har arbeidet for gjennom en årrekke. Men vi venter med å sprette sjampanjen til det foreligger vedtak som også inkluderer nødvendig økonomisk støtte til både etablering og drift. I 2022 er det 25 år siden venneforeningen ble stiftet, og den beste gaven vi kan få i jubileumsåret, er at arbeidet med Rolf Jacobsen-senteret endelig kan starte.

14. juli 2021

Bakgårdsfest med Wenche-Britt Hagabakken

Lørdag 28. august kl. 14.00 inviterer Rolf Jacobsens Venner til sin årlige bakgårdsfest hos
Tante Gerda i Strandgata 35, Hamar.

Forfatteren Wenche-Britt Hagabakken kåserer om sitt forhold til poesi generelt og Rolf Jacobsen spesielt. De allsidige musikerne Olaf Røsset og Svein Erik Haug leder oss i allsangen av gamle sanger som vi nesten kan utenat.

Nødvendige smittevernhensyn vil bli tatt. Arrangementet varer ca. en time.
Fri entré – hatten går (Vipps)

Wenche-Britt Hagabakken (f. 1952 i Askim) er bosatt på Hamar og har tidligere jobbet som lærer og journalist. Hun gikk på Forfatterstudiet i Bø 1999–2000, og debuterte i 2004 med den kritikerroste romanen Gjenopprettelse. Hun har også utgitt romanene Zürich (2006), Kjære Jonny Henriksen (2008) og Hula Lou (2012). I 2014 kom Biografi. Dikt og tekster. Seneste utgivelse er romanen Mor, jeg vil hjem (2016).
Hagabakken ble i 2011 tildelt Hedmark fylkes toårige kunstnerstipend. Året etter mottok hun Mads Wiel Nygaards legat for forfatterskapet sitt. Hun er også tildelt Bokhandelens forfatterstipend og Språklig samlings litteraturpris. Wenche-Britt Hagabakken var i 2009 og 2011 leder for Gravdahls skrivekurs i regi av Gravdahl Bokhandel på Hamar, og er klar for et nytt skrivekurs hos Gravdahl i september 2021 sammen med Kjersti Bronken Senderud.

26. juni 2021

Hamars kommunestyre sier ja til Rolf Jacobsen-senteret

23. juni vedtok Hamars kommunestyre at det etableres et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2. Følgende endringsforslag ble enstemmig vedtatt:

«Hamar kommune bidrar til etableringen og driften av Rolf Jacobsen-senteret med økonomiske midler slik at alternativ 2 i kommunedirektørens saksframlegg kan realiseres. Hamar kommune forutsetter at fylkeskommunen bidrar økonomisk til etablering og drift i tråd med innarbeidet praksis i andre deler av fylket. Kommunens andel av finansieringen innarbeides i HØP for 2022–2026. Det nye senteret skal være klart i 2024 til markeringen av at det da er 30 år siden Rolf Jacobsens bortgang.»

Nå venter vi i spenning på fylkespolitikernes behandling av søknaden fra Anno museum om midler til et pilotprosjekt som innebærer oppstart i Skappels gate 2. Søknaden behandles i Hovedutvalg for kultur 15. september.

For mer informasjon om Rolf Jacobsen-senteret, se her >

9. mai 2021

Årsmøte i Rolf Jacobsens Venner 15. juni

Møtet finner sted i Skappels gate 2, andre etasje, kl. 18.00, dersom smittesituasjonen gjør dette mulig.
Innkalling sendes medlemmene per e-post.

Velkommen!

28. februar 2021

8. mars – Rolf Jacobsens fødselsdag

8. mars 2021 er det 114 år siden Rolf Jacobsen ble født. Med sitt internasjonalt anerkjente forfatterskap regnes han som en av våre fremste lyrikere. Fra 1949 og fram til han døde i 1994 hadde han tilhold på Hamar, de fleste av disse årene bodde han i Skappels gate 2.

I desember ble Nils Aas’ byste av Rolf Jacobsen gjenreist i Lille Strandgateparken utenfor Skappels gate 2. Bysten sto tidligere ved inngangen til biblioteket, men måtte flyttes og settes på lager da kulturhuset skulle bygges.

Rolf Jacobsens Venner ønsker å markere både Rolf Jacobsens fødselsdag og det at bysten av ham nå er ute i dagslys igjen og har fått en fin plassering nær hjemmet hans, jernbaneskinnene og Mjøsa.

Vi inviterer derfor til et arrangement mandag 8. mars kl. 13.00 ved bysten utenfor Skappels gate 2. Her vil ordfører Einar Busterud si noen ord, og Tore Stenersen leser dikt av Rolf Jacobsen.

Arrangementet varer ca. 30 minutter. Vi følger smittevernreglene.

Velkommen!